INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Lepší finance a.s
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 
Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Dane”) jest Lepší finance a.s. z siedzibą Na příkopě 1047/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czeska Republika (zwana dalej „Administrator”). 
  
W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? 
Mamy świadomość jak ważne jest prawo do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Danych. Dokładamy szczególną staranność aby chronić interesy osób, których Dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane Dane: 
1) przetwarzane są zgodnie z prawem tj. tylko w przypadku, jeśli Administrator ma do tego podstawę prawną; 
2) przetwarzane są w konkretnie określonym celu i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem; 
3) zbierane są w zakresie, który jest konieczny do realizacji celu przetwarzania Danych; 
4) przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; 
5) przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych. 
Mamy wdrożone procedury z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, które spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
  
KIEDY PRZETWARZAMY DANE? 
Dane mogą być przetwarzane w różnych sytuacjach, a mianowicie w sytuacjach kiedy udostępniliście nam je Państwo osobiście albo za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (np. skierowanie zapytania mailowo, złożenie swojej aplikacji, założenie konta w naszym sklepie internetowym, itd.) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania z nami umów oraz ich realizowania.  Kolejną taką sytuacją jest pozyskanie Państwa Danych z innych źródeł (np. od firmy, w której Państwo pracują bądź z którą Państwo współpracują, a która jest naszym Kontrahentem itd.). 
  
PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z: 

                                                                                         
A. DOKONYWANIEM ZAKUPÓW W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM (zwanym dalej „Sklep”) 
1) Dane podawane przez Państwa w Sklepie, w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji, podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.); 
2) Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa przy rejestracji konta lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji wyłącznie w poniższych celach i zakresie: 
w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym Administrator, umożliwienia złożenia oferty, dokonania pomiaru, zamówienia,  jego realizacji, a także realizacji procedur posprzedażowych w tym reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. 
3) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora oraz podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody. 
4) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
5) Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w Sklepie i realizacji tego zamówienia. 
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 
  
B. KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG W SKLEPIE STACJONARNYM 
1) Państwa Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do: 
realizacji umowy o wykonanie usługi montażowej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane w sklepie stacjonarnym, na adres e-mailowy bądź drogą telefoniczną podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
realizacji usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. 
2) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora oraz podmioty trzecie, z którymi Lepši finance a.s. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody. 
3) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
4) Odbiorcami Państwa Danych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 

C. RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM 
1) Przetwarzamy: 
a) Dane naszych partnerów biznesowych (tj. dostawców, kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników/współpracowników;
b) Dane innych osób, które zostały przekazane nam w ramach współpracy, realizacji zawartych z nami umów;
c) innych osób, które nawiązują z nami kontakt za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji takich jak telefon czy poczta elektroniczna.
2) zakres Danych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe, identyfikacyjne lub inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Będą one przetwarzane w celu nawiązania współpracy, wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania tych Danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego realizacji usługi, wykonywania umowy, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Kontrahenta, oraz jego przedstawicieli lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń. 
3) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 

Administrator widzi Państwa dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” lub “Polub” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 
Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. 
Informujemy, że Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanepag’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.  
Zaznaczamy, że nie kontrolujemy jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i w jaki sposób je przetwarza. Możecie Państwo uzyskać na ten temat szczegółowe informacje, jak również informacje w zakresie stosowanych tam plików cookies pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.  
Poprzez funkcjonowanie naszego fanepag’a zbieramy i przetwarzamy następujące Państwa Dane w zakresie: 
Podstawowych Państwa dane, które Państwo opublikowaliście na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook, w tym zdjęcie profilowe; 
identyfikatora Facebook’a (nie jest on przez nas weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 
danych zawartych w treści Państwa wpisów, komentarzy, rozmów prowadzony za pośrednictwem aplikacji Messenger; 
anonimowych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających naszego fanepag’a dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights – funkcja ta działa na warunkach określonych w regulaminie Facebook’a. 
Państwa Dane przetwarzane będą w celu: 
prowadzenia naszego fanepag’a na portalu społecznościowym Facebook i informowania Państwa za jego pomocą o naszej aktywności – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
promowaniu naszych produktów, naszej marki – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
komunikacji za pośrednictwem serwisu Facebook (np. chat, komentarz itp.) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) .  
5) Państwa Dane przetwarzane będą: 
przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa; 
na zasadach określonych regulaminem Facebook w przypadku danych osobowych gromadzonych przez Facebook  jak np. historie aktywności w aplikacjach tj. Messenger, Instagram, historie wpisów; 
na zasadach określonych regulaminem Facebook w przypadku danych statystycznych osób odwiedzających fanepage dostępne za pomocą funkcji  „Facebook Insights” 
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 

D. PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA FACEBOOKU 
W przypadku Państwa uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Administratora na Facebooku zakres  przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje dane kontaktowe oraz identyfikacyjne podane przez Uczestnika. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Udział w Konkursie jest  jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
Państwa Dane przetwarzane są:  
Na podstawie zgody w celu wzięcia udziału w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji Administratora, kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, prywatnego postu w sprawach związanych z realizacją - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora  z obowiązków wynikających z przepisów prawa;  
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, konieczności wykonania zobowiązań Administratora wobec uczestników wynikających z faktu przeprowadzenia Konkursu  - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);  
Państwa Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ DO PAŃSTWA TRZECIEGO? 
Państwa Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA? 
   1) To Państwo jesteście właścicielem Danych. Macie prawo do:  
a) dostępu do nich; 
b) żądania ich sprostowania; 
c) żądania ich usunięcia; 
d) żądania ograniczenia ich wykorzystywania; 
e) przenoszenia ich do innego podmiotu. 
2) W stosunku do dodatkowych Danych, jakie zostały nam przekazane na podstawie zgody możecie Państwo w każdym momencie cofnąć tę zgodę. Pamiętajcie jednak, że wycofanie swojej zgody nie działa wstecz.  
3) Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, skontaktujcie się z nami lub z naszym Inspektorem (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 7 poniżej). Realizacja każdego żądania dotyczącego Państwa Danych może trwać maksymalnie do miesiąca. Jednak może się zdarzyć, że inni też będą chcieli korzystać ze swoich praw albo Państwa wniosek będzie skomplikowany. W takim przypadku informujemy, że ten czas może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące. O wszystkim będziesz informowany na bieżąco. 
4) Jeżeli uznacie Państwo, że wykorzystujemy Państwa Dane w sposób nieprawidłowy, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.    

 
KONTAKT 
1) Możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: 
listownie na adres: Na příkopě 1047/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czeska Republika
oraz pisząc na adres e-mail: info@zlotododomu.pl 


 

Spot price 25.06.2024 19:27:02: Gold 2164,27 EUR/Oz; Silver 26,94 EUR/Oz; PLN/EUR 4,30