WARUNKI HANDLOWE I ZASADY DOTYCZĄCE REKLAMACJI REGULUJĄCE STOSUNKI UMOWNE DOTYCZĄCE ZAKUPU I SPRZEDAŻY INWESTYCYJNYCH METALI SZLACHETNYCH NA WWW.ZLOTODODOMU.PL
(zwane dalej "OWH")

 

Artykuł I. 

1. Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne dotyczą zakupu produktów na stronie internetowej www.zlotododomu.pl, obsługiwanej przez firmę Złoto do domu Sp. z o.o. z siedzibą na pl. Solny 14 nr lokalu 3, 50-062 Wrocław, numer NIP: 897-190-37-08, numer REGON: 521516298, numer KRS: 0000961377  wpisana do rejestru handlowego  prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział  gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod sygnaturą WR.VI  NS-REJ.KRS/12466/22/893  (zwany dalej „Operatorem/Sprzedającym”), tel: +48226887811, info@zlotododomu.pl. Numer konta: 30 1050 1575 1000 0090 3279 8382. Sprzedawcą towarów wymienionych w sklepie internetowym jest Gold2Home BV z siedzibą w Brussel, Congreesstraat 37, Belgia, numer rejestracyjny 0799234468, numer VAT: BE799.234.468. 

2. Operator w imieniu sprzedającego jest upoważniony do komunikowania się z klientem (kupującym), do zawarcia umowy kupna, która zawiera niniejsze OWH i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania ceny zakupu, do zapewnienia dostawy towarów, do rozpatrywania reklamacji, a także innych spraw wymienionych poniżej. 

3. Ogólne warunki handlowe regulują relacje między Operatorem a Sprzedawcą z jednej strony a Kupującym z drugiej strony. Wszystkie stosunki umowne zawierane są  zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Cena metali szlachetnych i ich wyrobów uzależniona jest od aktualnych cen tych metali na międzynarodowych giełdach towarowych i wartości kursów walut. 

Artykuł II. 

1. Zamówienia składane przez sklep internetowy www.zlotododomu.pl lub telefonicznie pod adresem numer +48226887811 

2. W przypadku zamówienia złożonego przez kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego, formularz zamówienia wraz z OWH i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, umieszczony na tej stronie, stanowi propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zamówienie jest wiążące, a umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty " i nie może zostać anulowana. 

3. W przypadku zamówienia telefonicznego Sprzedający przesyła Kupującemu informację o zamówieniu telefonicznym pocztą elektroniczną wraz z OWU.Wysłanie tego e-maila powoduje, że zamówienie staje się wiążące. Zamówienie telefoniczne jest wiążące, a umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia telefonicznego i nie może zostać anulowana. 

4. Sprzedający prześle na adres e-mail podany przez Kupującego potwierdzenie otrzymania wiążącego zamówienia (zawartej umowy kupna), w tym instrukcje dotyczące płatności ceny zakupu. Płatność ceny zakupu w przypadku przelewu bankowego wynosi 48 godzin od zawarcia umowy kupna-sprzedaży (potwierdzenia zamówienia przez Kupującego jako wiążącego). 

5. Sprzedający i Kupujący mogą uzgodnić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sposób sporządzenia zamówienia lub jego rozliczenia nawet w sposób odmienny od niniejszych OWH. 6. Kupujący może również odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedającego, co należy zaznaczyć w zamówieniu. 

7. W formularzu zamówienia w sklepie internetowym Kupujący otrzymuje aktualną cenę. Cena w formularzu oferty jest ważna przez maksymalnie 60 minut od jej ustalenia. Jeśli formularz zamówienia zostanie wysłany po upływie okresu ważności ceny zakupu, kupujący zostanie poinformowany automatyczną wiadomością o zmianie ceny zakupu przed wysłaniem, a kupujący będzie miał możliwość ponownego wysłania formularza lub anulowania go bez żadnych kar. 

8. Sprzedający jest uprawniony do przeprowadzenia telefonicznej weryfikacji zamówienia po wysłaniu zamówienia, co nie ma wpływu na zawarcie umowy, ale Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku nieudanej weryfikacji (patrz art. VII ust. 3 lit. h) OWH). 

9. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy przed przyjęciem płatności ceny zakupu, jeżeli cena metali szlachetnych i ich produktów lub wartość kursu wymiany PLN/EUR lub kombinacja obu zmieni się o więcej niż 5% w stosunku do ceny podanej w formularzu oferty w momencie składania zamówienia. 

 

Artykuł III. 

1. Sprzedający ustala cenę Towaru kilkakrotnie w ciągu dnia w zależności od zmian cen na międzynarodowych rynkach towarowych i walutowych. Aktualne ceny metali i kursy walut, na podstawie których ustalana jest cena towarów, są wymienione w nagłówku sklepu. 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu w ciągu 48 godzin od potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w przypadku przelewu bankowego lub w dniu, w którym przewoźnik wybrany w zamówieniu zaoferuje Kupującemu odbiór nienaruszonej przesyłki za pobraniem lub w innym dniu, w którym nienaruszona przesyłka zostanie złożona w punkcie dostawy przewoźnika do odbioru. 

3. W przypadku, gdy Kupujący uzgodni ze Sprzedającym płatność przy odbiorze towaru, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty zadatku w wysokości co najmniej 50% ceny towaru. Kupującego depozytu w wysokości co najmniej 50% ceny zakupu. Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie przed potwierdzeniem zamówienia. 

 

Artykuł IV. 

1. Termin wysyłki towaru nie może być późniejszy niż 7 dni roboczych od daty zaksięgowania uzgodnionej ceny zakupu towaru na rachunku bankowym Sprzedającego. Termin wysyłki towaru nie obowiązuje w okresie braku towaru na rynku międzynarodowym (siła wyższa zgodnie z art. VII, ust. 3, lit. g) OWH), ale maksymalnie przez 180 dni od wystąpienia zaistniałej przyczyny. Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefoniczną i mailową niezwłocznie po jej wystąpieniu. Zamówiony towar może zostać wymieniony na towar o tej samej wadze i czystości po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Strony uzgodnią rekompensatę wszelkich odchyleń w cenie zakupu przed wysłaniem wymienianych towarów. 

2. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie sprzedawcy lub za pośrednictwem przewoźnika wybranego spośród przewoźników wymienionych w sklepie internetowym. 

3. Odbiór osobisty jest możliwy w punkcie sprzedaży sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Z chwilą odbioru towaru po jego całkowitym opłaceniu prawo własności przechodzi na kupującego. Przy wydawaniu towaru kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia odbieranego towaru. Z czynności tej sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Przesyłka dostarczona przez przewoźnika będzie zawsze ubezpieczona do wysokości ceny zakupu towaru, od odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie przesyłki lub utratę zawartości, do maksymalnej kwoty określonej przez wybranego przewoźnika. Czas dostawy zależy od wyboru przewoźnika i Sprzedający nie ma na niego wpływu. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania przesyłki oraz tego, czy przesyłka nie wykazuje widocznych oznak uszkodzenia. 

5. Kupujący jest uprawniony do odrzucenia przesyłki w przypadku uszkodzenia lub naruszenia opakowania. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona Sprzedającemu, a Kupujący nie wywiąże się z obowiązku przyjęcia towaru. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego ponownego wysłania przesyłki na własny koszt. Strony ustalają, że w przypadku odrzucenia przesyłki przez Kupującego, termin dostawy ulega przedłużeniu o 10 dni od dnia odrzucenia przesyłki. Odbierając przesyłkę po dokonaniu płatności, kupujący staje się właścicielem dostarczonych towarów, a zatem jeśli kupujący przyjmie przesyłkę, a następnie odkryje, że przesyłka jest uszkodzona, musi dochodzić tego faktu od przewoźnika, od którego odebrał towar, we własnym imieniu i na własny rachunek. 

6. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze już opłaconego towaru (osobiście lub towar zostanie zwrócony Sprzedającemu jako niedoręczona przesyłka wysłana przez przewoźnika), Kupujący pozostaje w zwłoce z obowiązkiem przyjęcia towaru. Sprzedający jest zobowiązany do ponownego wysłania towaru do Kupującego na jego żądanie przesłane pocztą elektroniczną. W takim przypadku koszt opłaty pocztowej, w tym ubezpieczenia przesyłki, ponosi Kupujący, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem wybranego przewoźnika. Kupujący zapłaci tę kwotę za pobraniem przewoźnikowi przy dostawie towaru. W okresie opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Kupujący zapłaci Sprzedającemu opłatę magazynową. Strony uzgadniają, że opłata ta wyniesie 0,01% ceny zakupu towarów za każdy dzień przechowywania do momentu objęcia towarów w posiadanie przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku odbioru towaru po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym towar był gotowy do odbioru osobistego lub po pierwszej nieskutecznej dostawie przez przewoźnika, Sprzedający będzie uprawniony do sprzedaży towaru na koszt Kupującego. 

7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, płatnego gotówką, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia. Termin odbioru i zapłaty za towar może ulec wydłużeniu o 5 dni roboczych. 

8. Reklamacje wnosi się drogą e-mailową na adres info@zlotododomu.pl. 

W treści reklamacji należy podać co jest przedmiotem reklamacji oraz załączyć zdjęcie. Reklamacja musi być złożona niezwłocznie po dostarczeniu towaru, podczas którego wada mogła zostać wykryta, w przeciwnym razie reklamacja wygasa. Sprzedający wyda Kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji, które zawierać będzie datę zgłoszenia reklamacji, treść reklamacji, sposób załatwienia reklamacji, jakiego Kupujący wymaga od Sprzedającego oraz dane kontaktowe Kupującego, pod którymi Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni, w ciągu których Kupujący zostanie poinformowany o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego Kupujący złożył reklamację. Naruszenie opakowania będzie dochodzone od przewoźnika na zasadach określonych powyżej. 

9) Strony mogą uzgodnić inny sposób dostawy towaru drogą mailową lub telefoniczną, a następnie mailową. 

 

Artykuł V. 

1. Sprzedający oświadcza, że po przedstawieniu towaru i oryginału dowodu zakupu towaru wraz z gwarancją odkupu towaru, która jest dołączona do towaru w momencie dostawy w siedzibie Sprzedającego, odkupi towar od Kupującego lub osoby, na którą Kupujący przeniósł własność towaru, pod warunkiem, że towar spełnia określone parametry czystości i jest w stanie nadającym się do odsprzedaży. Procedura odkupu towarów została określona w dalszej części niniejszego artykułu. Gwarancja odkupu dotyczy monet inwestycyjnych i monet bulionowych, a nie monet kolekcjonerskich. 

2. Sprzedający sprawdzi autentyczność i stan towaru oraz oryginalnego opakowania. Uszkodzenie oryginalnego opakowania lub brak certyfikatu producenta (jeśli został wydany wraz z przedmiotem) może skutkować obniżeniem ceny zakupu przedmiotu lub odmową odkupu. Sprzedający oświadcza, że kontrola czystości przeprowadzana jest w sposób nieniszczący, laboratoryjny. 

3. Cena zakupu towarów jest ustalana w drodze porozumienia między stronami.  

4. Cena zakupu jest wiążąca 10 dni roboczych po otrzymaniu towaru. 

 

Artykuł VI. 

1. Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej - zgodnie z wytycznymi RODO. Zawierając umowę (potwierdzając zamówienie lub wysyłając wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie telefoniczne), kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w bazie danych sprzedawcy. Dostawca nie przekazuje danych osobowych klientów żadnym innym osobom. Wyjątek stanowią przewoźnicy zewnętrzni, którym dane osobowe klientów są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towarów. 

2. Niniejsze warunki mają również zastosowanie, jeśli operator lub sprzedawca sprzedaje towary w przesyłce. 

 

Artykuł VII.  

1. Sprzedaż złota inwestycyjnego, srebra i platyny jest sprzedażą towarów, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy. W związku z tym kupującemu oraz kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 

2. Umowa kupna zostanie automatycznie rozwiązana od samego początku, z wyjątkiem klauzuli karnej, jeśli kupujący nie zapłaci ceny zakupu prawidłowo i terminowo. W przypadku automatycznego rozwiązania umowy kupna Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Kupującemu dotychczas otrzymanych płatności na rachunek bankowy, z którego nastąpiła ostatnia płatność ceny zakupu. Sprzedający prześle również Kupującemu powiadomienie o takim rozwiązaniu oraz wiadomość o płatności wysłanej na konto Kupującego na adres e-mail Kupującego. 

3. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna, jeżeli: 

(a) łączna liczba  niezrealizowanych zamówień, które nie zostały prawidłowo i terminowo dostarczone 

płatność ceny zakupu dokonana przez tego samego Kupującego przekracza 5 000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 

b) adres dostawy, kwota zamówienia (lub inne dane identyfikacyjne dostarczone przez Kupującego) są oczywiście wątpliwe lub nieprawidłowe, 

c) Kupujący nie wypełnił w przeszłości zobowiązania wobec Sprzedającego wynikającego z wiążącego zamówienia, tj. nie odebrał i nie zapłacił za zamówiony towar w sposób wiążący, 

d) wystąpił operacyjny błąd techniczny, w wyniku którego na stronie internetowej Sprzedającego została opublikowana wadliwa cena lub cena, która różni się w danym momencie od opublikowanej ceny rynkowej złota inwestycyjnego, srebra lub platyny o więcej niż 15%, 

(e) Kupujący nie odbierze należycie opłaconych towarów i pozostaje w zwłoce przez okres dłuższy niż 30 dni, 

f) nastąpi zmiana przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług, g) w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumie się przez to przeszkodę, która wystąpiła niezależnie od woli sprzedającego i uniemożliwia sprzedającemu wykonanie zobowiązania, jeżeli nie można rozsądnie założyć, że sprzedający zapobiegłby lub zdołał usunąć tę przeszkodę lub jej skutki oraz że przewidziałby tę przeszkodę w chwili powstania zobowiązania, przy czym za siłę wyższą uważa się np. tymczasowy brak towarów na rynku międzynarodowym), 

 h) w przypadku niepomyślnej weryfikacji handlu zgodnie z art. II. ust. 8 OWH. 

 

Artykuł VIII.  

 

1. Niniejsze warunki obowiązują od 1.6.2023. 

2. Niniejsze Warunki Sprzedaży i Reklamacji obowiązują w brzmieniu określonym na stronie internetowej Sprzedającego. 

3. Niniejszy regulamin jest również przesyłany Kupującemu wraz z zamówieniem na podany przez Kupującego adres e-mail. 

 

Spot price 25.06.2024 20:27:03: Gold 2163,29 EUR/Oz; Silver 26,95 EUR/Oz; PLN/EUR 4,30